Khóa học này dạy cách lập và bình giải lá số Hà Lạc, một trong các bộ môn giải đoán vận mệnh con người có từ thời xưa. Lá số Hà Lạc dựa trên tứ trụ tìm ra tám chữ Hà Lạc để lập lá số.

 • Làm quen với Bát Tự Hà Lạc
  • Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của môn Bát Tự Hà Lạc
  • Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái
  • Ngũ Hành của Thiên Can và Địa Chi
  • Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Giới thiệu về 12 tiết khí trong năm
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi của tứ trụ Niên, Nguyệt, Nhận, Thời vận
 • Lập lá số Hà Lạc
  • Bước 1: Chuyển giờ ngày tháng năm sinh sang Can Chi
  • Bước 2: Tìm số của Can Chi theo Hà Đồ và Lạc Thư
  • Bước 3: Tìm quẻ Nguyệt Lệnh của tháng sinh
  • Bước 4: Tìm tổng số âm dương Hà Lạc
  • Bước 5: Tìm quẻ Tiên Thiên
  • Bước 6: Tìm Hào Nguyên Đường của quẻ Tiên Thiên
  • Bước 7: Tìm quẻ Hậu Thiên
 • Luận giải lá số Hà Lạc
  • Đối chiếu niên mệnh với Hành quẻ Tiên Thiên
  • Đối chiếu quẻ Tiên Thiên với quẻ cung Thiên Can
  • Đắc thể, không đắc thể
  • Tìm Hóa Công, Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí
  • Xác định các Đại vận, Tiểu vận (hay niên vận)
  • Tìm hiểu về 6 hào trong quẻ
 • Tìm hiểu về 64 quẻ kép (Lục Thập Tứ Quái) trong luận giải lá số Hà Lạc
  • Hình thành 64 quẻ từ Bát quái
  • Tìm hiểu về 30 quẻ Thượng Kinh
  • Tìm hiểu về 34 quẻ Hạ Kinh
  • Sơ bộ về lời quẻ và lời hào của 64 quẻ kép
  • Cung cấp cho học viên tài liệu tra cứu chi tiết về 64 quẻ kép
  • Tổng kết toàn khóa

Xem chi tiết khóa học tại đây.