Sự kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành

Việc kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành là một cống hiến kiệt xuất của các học giả Trung Quốc cổ đại. Về sau hai từ Âm dương và Ngũ hành được liên hệ chặt chẽ với nhau. Và được gọi chung là “Âm dương Ngũ hành“.

Thế nào là Âm dương ?

Sự kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành

Sự kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành

 

Thuyết Âm dương cho rằng : Vạn vật đều có hai mặt âm – dương đối lập. Và dựa vào trong âm dương để giải thích các hiện tượng tự nhiên. Sự đối lập và thống nhất của âm dương là nguồn gốc phát triển của vạn vật.

Thế nào là Ngũ hành ?

Ngũ hành tức là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Người xưa cho rằng năm nguyên tố này là năm vật chất cơ bản nhất cấu thành vũ trụ. Vạn vật trong vũ trụ và sự phát triển , thay đổi của chúng đều là sự kết hợp của quá trình vận động không ngừng của tác dụng tương hỗ trong năm nguyên tố này.

Ảnh hưởng sâu rộng của học thuyết Âm dương ngũ hành

Sự kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành

Sự kết hợp giữa Âm dương và Ngũ hành

Học thuyết Âm dương Ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng của phép biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất hình thành, phát triển và thay đổi dưới tác động của hai khí âm dương.

Năm vật chất Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy là năm nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới.  Chúng sinh sôi, bổ trợ và ức chế lẫn nhau. Đồng thời, luôn ở trong trạng thái vận động và thay đổi không ngừng. Học thuyết này có ảnh hưởng sâu rộng đến triết học chủ nghĩa duy vật sau này. Ví dụ như thiên văn học, khí tượng học, hóa học, toán học, âm nhạc, y học thời cổ đại và Phong thủy Huyền Không học . Chúng đều được phát triển trên học thuyết Âm dương và Ngũ hành.

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời