Phương pháp thành môn quyết

Thành môn quyết là lý luận quan trọng trong Tam nguyên Huyền Không. Khi tọa sơn lập hướng không thể thường xuyên gặp cách cục Vượng sơn vượng hướng. Nhưng nếu phù hợp với quy tắc của Thành môn, lấy được vượng khí của Thành môn thì cũng có thể đạt được hiệu quả như Vượng sơn vượng hướng.

Thế nào là Thành môn quyết

Thế nào là Thành môn quyết

Thế nào là Thành môn quyết

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Thành môn quyết là phương pháp bổ trợ. Tức khi tọa sơn lập hướng, do bàn cục không phải là Vượng sơn vượng hướng, nên được áp dụng để đạt hiệu quả như Vượng sơn vượng hướng. Nó chủ yếu thông qua việc lấy vượng khí của Thành môn để đạt mục đích vượng đinh vượng tài, phát đạt thịnh vượng.

Tại sao gọi là Thành môn? Đó là thuyết thanh trì thời cổ đại, thời xưa xung quanh đều có tường bao, tại các phương hướng khác nhau đều có cửa thành. Bên ngoài thành có thanh trì, khí bên ngoài thành và khí của thành trì đều lưu thông qua cửa thành. Muốn lấy được vượng khí của sơn hướng cũng phải lấy từ cổng thành. Do vậy, gọi là Thành môn, hay Thùy khẩu.

Lấy vượng khí của thành môn như thế nào?

Khi tọa sơn lập hướng, vượng khí của Thành môn đến từ đâu? Nó đến từ quẻ của 2 bên của hướng.

Ví dụ:

  • Lập hướng Ly, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Khôn và quẻ Tốn ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Khôn, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Ly và quẻ Đoài ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Đoài, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Khôn và quẻ Càn ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Càn, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Đoài và quẻ Khảm ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Khảm, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Càn và quẻ Cấn ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Cấn, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Khảm và quẻ Chấn ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Chấn, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Cấn và quẻ Tốn ở hai bên của nó.
  • Lập hướng Tốn, vượng khí của Thành môn đến từ quẻ Chấn và Ly ở hai bên của nó.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời