Phu phụ hợp thập: Một hình thức khác của vượng sơn vượng hướng

Phu phụ hợp thập tức chỉ sơn tinh và vận tinh của mỗi cung trong Phi tinh bàn cộng lại đều bằng  10, hoặc hướng tinh và vận tinh có tổng cộng bằng 10. Cách cục này có thể làm cho khí vận của toàn cục tinh bàn tương thông. Từ đó, đạt hiệu quả vượng sơn vượng hướng.

Thế nào là phu phụ hợp thập

Thế nào là phu phụ hợp thập

Thế nào là phu phụ hợp thập

Phu phụ hợp thập còn gọi là Phi tinh hợp thập, âm dương hợp thập… Tức chỉ sơn tinh và vận tinh của mỗi cung trong Phi tinh bàn cộng lại bằng 10. Hoặc hướng tinh và vận tinh cộng lại bằng 10, hoặc sơn tinh và  hướng tinh cộng lại bằng 10. Hợp thập tức chỉ số của 2 sao cộng lại bằng 10.

Tác dụng của Phi tinh hợp thập là làm cho khí vận của 9 cung trong toàn cục trạch vận được tương thông. Từ đó, làm lưu thông trường khí của phi tinh trong toàn bàn.

Trong Tam nguyên Cửu vận, từ vận 2 đến vận 8  có tất cả 48 cục Vượng sơn vượng hướng. Vận 1 và vận 9 lại không có cục Vượng sơn vượng hướng. lúc này, Phi tinh hợp thập có thể được coi là phép bổ cứu cho Vượng sơn vượng hướng. Cho dù không có Vượng sơn vượng hướng, phi tinh hợp thập cũng có thể phát huy vai trò của Vượng sơn vượng hướng.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp bởi chuyên gia tại đây!

Toàn cục hợp thập

Phu phụ hợp thập có hai trường

Thứ nhất là Toàn cục hợp thập, nghĩa là trong ba số tương ứng với ba sao trong mỗi cung của 9 cung trên Phi tinh bàn, tức sơn tinh, hướng tinh và vận tinh, có 2 số cộng lại bằng 10. Ở đây, lại chia thành 3 trường hợp:

  • Thứ nhất, sơn  tinh và vận tinh của các cung trong 9 cung cung cộng lại đều bằng 10.
  • Thứ hai là  hướng tinh và vận tinh cộng  lại bằng 10.
  • Thứ ba. là sơn tinh và hướng tinh cộng  lại bằng 10, kiểu hợp thập này còn gọi là Toàn cục hợp thập.

Cách cục Toàn cục hợp thập trong Tam nguyên Cửu vận có tất cả 24 cục.

Cung đối hợp thập

Một trường hợp khác gọi là Cùng đối hợp thập. Tức số vận tinh của 2 cũng tọa sơn và lập hướng trong Phi tinh bàn cộng lại bằng 10. Số sơn tinh và hướng tinh của hai cung này cộng lại cũng bằng 10. Ví dụ như, vận 5 sơn Khôn hướng Cấn, số vận tình cũng Không 2 cộng số vận ình cung Cấn 8 bằng 10, số sơn tinh cũng Khôn cộng số 5 bằng 10. Đây là cách cục của Cung đối hợp thập.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời