Phong thủy Bát Trạch: Bát quái và tám hướng

Phong Thủy Bát Trạch đã phân chia một cách nghiêm ngặt Dương Trạch thành tám bộ phận. Bao gồm các hướng đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Xét về lý luận thì tám phương vị này có liên quan đến mệnh quái của con người. Mỗi phương vị lại hợp với một số mệnh quái nhất định và cũng không hợp với một số mệnh quái nhất định.

Bát quái và tám hướng

Phong thủy Bát Trạch: Bát quái và tám hướng

Ngũ hành của Bát quái

Thứ tự của tám quẻ thuận theo chiều kim đồng hồ. Từ phương bắc đếm thuận chiều kim đồng hồ là: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Tám tượng quẻ này tương ứng với tám phương vị:

 • hướng đông thuộc Chấn
 • hướng nam thuộc Ly
 • hướng tây thuộc Đoài
 • hướng Bắc thuộc Khảm
 • hướng đông nam thuộc Tốn
 • hướng tây nam thuộc Khôn
 • hướng tây bắc thuộc Càn
 • hướng đông bắc thuộc Cấn

Tọa hướng của một ngôi nhà sẽ quyết định ngôi nhà đó thuộc quẻ gì. Nhà quay lưng về hướng đông là Chấn trạch, cửa chính hướng tây. Nhà quay lưng về hướng nam là Tốn trạch, cửa chính hướng bắc. Nhà quay lưng về hướng nam là Ly trạch, cửa chính hướng bắc. Nhà quay lưng về hướng tây nam là Khôn trạch, cửa chính hướng đông bắc. Nhà quay lưng về hướng tây là Đoài trạch, cửa chính hướng đông. Nhà quay lưng về hướng tây bắc là Càn trạch, cửa chính hướng đông nam. Nhà quay lưng về hướng bắc là Khảm trạch, cửa chính hướng tây nam.

Thuộc tính Ngũ hành của Bát quái là: Cấn thuộc Dương Mộc, Tốn thuộc Âm Mộc, Ly thuộc Âm Hỏa, Khảm thuộc Dương Thủy, Càn thuộc Dương Kim, Đoài thuộc Âm Kim, Cấn thuộc Dương Thổ, Khôn thuộc Âm Thổ.

Ngũ hành của tám hướng

Phong thủy Bát Trạch: Bát quái và tám hướng

Khi biết được thuộc tính Ngũ hành của Bát quái, ta cũng có thể biết được thuộc tính Ngũ hành của tám hướng. Hướng đông thuộc Chấn, vì vậy Ngũ hành thuộc Mộc. Hướng đông nam thuộc Tốn, cũng thuộc Mộc. Hướng bắc thuộc Khảm, Ngũ hành thuộc Thủy. Hướng nam thuộc Ly, Ngũ hành thuộc Hỏa. Các hướng trên đều thuộc quẻ Đông tứ.

Còn hướng đông bắc thuộc Cấn, Ngũ hành thuộc Thổ. Hướng tây nam thuộc Khôn, Ngũ hành cũng thuộc Thổ. Hướng tây thuộc Đoài, Ngũ hành thuộc Kim. Hướng tây bắc thuộc Càn, Ngũ hành cũng thuộc Kim. Các hướng trên đều thuộc quẻ Tây tứ.

Vậy là trong phong thủy Bát trạch, có thể chia thành Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Đông tứ trạch lần lượt là:

 • Chấn trạch (lưng quay hướng đông, mặt hướng tây)
 • Ly trạch (lưng quay hướng nam, mặt hướng bắc)
 • Tốn trạch (lưng quay hướng đông nam, mặt hướng tây bắc)
 • Khảm trạch (lưng quay hướng bắc, mặt hướng nam)

Tây tứ trạch là:

 • Càn trạch (lưng quay hướng tây bắc, mặt hướng đông nam)
 • Đoài trạch (lưng quay hướng tây, mặt hướng đông)
 • Cấn trạch (lưng quay hướng đông bắc, mặt hướng tây nam)
 • Khôn trạch (lưng quay hướng tây nam, mặt hướng đông bắc)

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời