Hiện trạng nhà B12A – B12B

                                                           Mặt bằng hiện trạng Tầng 1

 

                                                             Mặt bằng hiện trạng Tầng 2

 

                                                              Mặt bằng hiện trạng Tầng 3

 

 

 

                                                         Mặt bằng hiện trạng Tầng 4

Facebook Comments

Posted by thuannguyenphuc@gmail.com