Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn bị chắn

Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn bị chắn

Nếu có một ngôi nhà khác được xây dựng ở phía trước vượng môn của ngôi nhà và chắn ngang đường đi lại của cổng chính thì cần xây thêm một cửa phụ nhỏ ở bên cạnh. Tuy nhiên, cửa phụ nhỏ này chỉ được coi là lộ khí. Tác dụng của nó không thể quan trọng bằng cửa chính.

Vượng môn bị chắn

Vượng môn bị chắn

Phía trước vượng môn của ngôi nhà có một ngôi nhà khác chắn ngang. Thực tế chính là thủy thần thượng sơn. Bởi vậy, cần mở một cửa phụ ở bên cạnh. Cửa phụ này cũng là cửa nạp khí. Tuy nhiên hướng tinh tại phương cửa nạp khí và hướng tinh tại phương mở vượng môn nhất thiết phải nhất thiết phải có mối quan hệ sinh nhập, khắc nhập thì mới có thể kết luận là cát.

Ví dụ như một ngôi nhà được xây dựng vào vận 3, tọa hướng là sơn Tý hướng Ngọ, phi tinh bàn cách cục Song tinh đáo hướng, tại hướng có hai sao Tam Bích cùng tới thì vượng tài không vượng đinh. Cửa mở ở vị trí cung Ly, phía trước có một ngôi nhà chắn ngang lối đi. Nếu tại cung Khôn mở một cửa phụ thì có thể thuận lợi cho việc đi lại. Hướng tinh tại cung Khôn là Nhất Bạch, là thượng nguyên thống lĩnh cát tinh, Nhất Bạch và Tam Bích có mối quan hệ sinh nhập, đã vượng lại thêm cát. Như vậy, hướng cát, cổng chính cát, cửa nạp khí cát. Bởi vậy, là cát trạch. Khí cát sau khi mở cửa chính cần thông tới “vượng môn”. Ví như trong ví dụ này có nói là mở cửa ở phương Khôn, Nhất Bạch sinh nhập Tam Bích. Tức là khí cát sau khi mở cửa chính thông tới vượng môn, đạt được hiệu quả “thông vượng môn”.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời