Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Tại nơi sinh tinh vượng tướng của dương trạch nếu có thứ cao lớn sừng sững là cát. Tử Bạch phi tinh của năm tháng bay tới nơi đó. Nếu có quan hệ sinh trợ chính là “đã cát lại càng cát”. Nếu là quan hệ khắc tiết lại chủ hung. Tại nơi hướng tinh vượng tướng nếu có thứ cao lớn sừng sững là hung. Tử Bạch của phi tinh năm tháng bay tới. Nếu có quan hệ khắc tiết lại là cát. Còn nếu là quan hệ sinh trợ thì chủ hung.

Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Huyền không học gọi sơn phi tinh và hướng phi tinh là hai long thần chính trong Huyền Không phi tinh bàn. Sơn tinh gọi là long thần trên núi. Hướng tinh gọi là long thần trong nước. Trong “Thiên ngọc kinh” có nói: “Long thần trên núi không xuống nước, long thần trong nước không lên núi”.

Có nghĩa là cung vị có sơn long vượng (sao đương vượng), tướng (sao sinh khí) bay tới cần có môi trường hình cục cao lớn. Ví như núi hoặc thứ cao lớn khác. Còn cung vị có thủy long vượng tướng bay tới cần có môi trường hình  cục thấp. Ví như có nước hoặc nơi trũng xuống. Tại nơi sơn thủy long thần suy tử cần môi trường hình cục bằng phẳng, rộng rãi. Chỉ có vậy mới phát huy vai trò tăng vượng của sơn thủy long thần. Mới có thể kìm hãm được sự tiết xuất của sát khí long thần suy tử.

Cũng có nghĩa là có thể “thu sơn xuất sát”.  Hơn nữa, nếu long thần vượng tướng ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh của năm tháng tới sinh trợ thì càng cát, tới khắc tiết thì giảm cát tăng hung. Long thần suy tử ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh năm tháng sinh trợ thì hung, tới khắc tiết thì lại là cát.

 

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời