Dương trạch tam thập tắc: Gặp tù mà không tù

Gặp tù mà không tù

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Hướng tinh nhập tù là chỉ hướng tinh nhập trung cung. Đối với nhà có 2, 4, 6, 8 dãy nhà thì hướng tinh nhập tù thông thường không thể tù được. Vì sao như vậy? Là vì minh đường (tức trung cung) là sân trống, thứ trống rỗng có thể xem là hư thủy. Bởi vậy, nên không tính là tù. Đối với dương trạch có 1,3, 5, 7 dãy nhà thì minh đường của nó là chính là nhà, là vật thực, không là thứ trống rỗng. Bởi vậy, tính là tù. Tuy nhiên, nếu phía hướng có nước dồi dào, lại phát sáng thì không coi là tù.

Gặp tù mà không tù

Gặp tù mà không từ

 

Nếu gặp trạch cục là hướng tinh Ngũ hoàng nhập tù thì  không coi là tù. Bởi lẽ, Ngũ hoàng là chí tôn hoàng cực. Hoặc tại cung vị Ngũ hoàng bay tới có nước tụ, ngã ba sông thì cũng có thể hóa giải tai ách hướng tinh nhập trung cung gặp tù. Nên gọi là “gặp tù mà không tù”. Ngoài ra, sao tử bạch trong niên mệnh của chủ nhà nhập trung cung cũng có thể nói là nhập tù. Tại vị trí chính giữa ngôi nhà đặt bể cá hình tròn thì có thể hóa giải được  tình trạng này.

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời